Enerji Etütlerine Dair Yasal Zorunluluk

Enerji kaynaklarının ve enerjinin kullanımında verimliliğin artırılmasına dair yönetmeliğin 10’uncu maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi gereğince;

“Yıllık toplam enerji tüketimi bin TEP ve üzeri olan endüstriyel işletmeler, şirketlere etüt yaptırır veya geçmişe dönük en az üç ay tam zamanlı ve sigortalı çalışanları arasında sanayi etüt-proje sertifikasına sahip personel bulunması durumunda etüdü kendi yapar.”

Toplam inşaat alanı yirmi bin metrekarenin veya yıllık toplam enerji tüketimi beş yüz TEP’in üzerinde olan ticari binalar ve hizmet binalarının yönetimi, bina yönetimi bulunmaması durumunda bina sahibi ile toplam inşaat alanı en az on bin metrekare veya yıllık toplam enerji tüketimi iki yüz elli TEP ve üzeri olan kamu kesimi binalarının yönetimleri söz konusu binalar için şirketlere etüt yaptırır veya çalışanları arasında bina etüt-proje sertifikasına sahip personel bulunması durumunda etüdü kendi yapar.

Denilmektedir.

Bu kapsamda; 2019 yılında yükümlü bulunan endüstriyel işletmeler ve hizmet sektöründe faaliyet gösteren binalarda enerji verimliliği etütlerinin yapılması ve şirketlere yaptırılması gerekmektedir

Detaylı Enerji Etütleri ve VAP (Verimlilik Artırıcı Projeler)

Detaylı enerji etütleri, enerji tasarruf potansiyellerini, enerji atıklarını ve sera gazı emisyonlarını belirlemek, bunlarla ilgili geri kazandırıcı veya önleyici tedbirleri teknik ve ekonomik boyutlarıyla ortaya koymak amacıyla yapılır.Enerji etüdü; endüstriyel tesislerde ve binalarda enerji tüketen sistemlerin ölçüm cihazları ile ölçülüp, verimliliğini incelemek, kayıp kaçak profilini izlemek, tasarruf potansiyellerini belirlemek, bunlarla ilgili geri kazandırıcı veya önleyici tedbirleri teknik ve ekonomik boyutları ile ortaya koymak amacıyla yapılır. Enerji etüdü iki aşamadan oluşur. Bu aşamalardan ilki ön enerji etüdüdür.

Ön enerji etüdü ile işletme ya da binadaki enerji ihtiyaçları belirlenir, etüt profilleri belgeler, görüşmeler, gözlemler ve gerektiğinde noktasal ölçümler yardımıyla analiz edilir. Uygulanabilecek önlemler, yaklaşık maliyetleri ve geri kazanım süreleri ile birlikte belirlenir. Ön etüt çalışmaları ön etüt raporu ve brifingi hazırlanarak yönetim onayına sunulur. Daha sonra detaylı etüt çalışmaları ile gereken tasarruf miktarları için uygulanabilecek önlemler, iyileştirmeler, bu uygulamaların maliyetleri ve geri dönüş süreleri hesaplanır. Ön Enerji Etüt Raporu sonucunda elde edilen veriler yardımı ile ikinci aşama olan detaylı enerji etüdü için gerekli görülen veri toplama, ölçme çalışmaları ve bu çalışmaların hedefleri ve programları oluşturulur. Yapılan bu çalışmalar neticesinde; Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmelik”te belirlenen formatta Enerji Etüt Raporu hazırlanır.

Detaylı Enerji Etüdü neticesinde talebe göre, bina ya da sanayi tesislerinin ihtiyaçlarına uygun olarak verimlilik artırıcı projeler uygulanır.

VAP, endüstriyel işletme ve binalarda enerji atıklarının, kayıpların ve verimsizliklerin giderilmesi için gerekli önlemlerin uygulanması amacıyla hazırlanır.

Yıllık toplam enerji tüketimleri beşyüz TEP ile bin TEP arasında olan işletmeler, bu Kanun kapsamında endüstriyel işletmeler için tanımlanan yükümlülükleri sağlamak kaydıyla VAP ve Gönüllü Anlaşma desteklerine başvurabilirler.

VAP kapsamında; projenin gerçekleştirilmesini yönlendirecek yeterlikteki teknik bilgi ve çizimler, projede satın alınacak malların teknik özellikleri ve kullanım kılavuzları, tedarik kaynaklarına ilişkin bilgiler, proje bitiminde sunulacak yeniliklerin işletme tarafından en iyi şekilde kullanılmasını kolaylaştırabilecek eğitim programı ve işletme prosedürleri, bakım onarım ve yedek parça bilgileri, ekipman garantilerine ilişkin bilgiler, proje termin programı ve proje maliyet kalemleri yer alır.

VAP Uygulama Alanları

– Isıtma Sistemi (Kazan, brülör, tesisat, yalıtım, radyatör vb.)

– Havalandırma, İklimlendirme (Klima sistemleri vb.)

– Soğutma Sistemleri

– Fan, Pompa, Motor sistemleri

– Aydınlatma Sistemleri

– Elektrik Sistemleri

– Bina Otomasyon Sistemleri

VAP ve Enerji Etüdünün işletmeye sağladığı faydalar şunlardır:

Kazan sistemleri

Isıtma sistemleri ısınma periyodunun sadece çok küçük bir bölümünde tam kapasite çalışmak mecburiyetindedir. Isıtma periyodunun %94 ünde kısmi kapasiteyle çalışılmaktadır. Kazan sisteminde yapılan iyileştirmelerle büyük oranda elektrik enerjisi tasarrufu sağlanabileceği gibi yakıtın yanma şartlarının iyileştirilmesine yönelik (pulvarize hale getirilmesi, ön ısıtılması vb. ) çalışmalar yapılarak yakıt tasarrufu da sağlanır. Ayrıca brülör sistemlerindeki iyileştirme ve baca gazındaki atık ısıdan faydalanarak kazan verimi artırılabilir.

Yapı sistemleri;

Ülkemizde enerji tüketiminin büyük kısmı ısınma ihtiyacından kaynaklanmaktadır. Uygun kalınlıkta ve özellikte yalıtım malzemeleri kullanarak yapılan etkin bir yalıtımla binanın yakıt tüketimi %50 oranında azalacak. Bunun yanı sıra soğutma ihtiyacından kaynaklanan elektrik enerjisi tüketiminde de ciddi tasarruf sağlanacaktır.

Pompa sistemleri;

Yılda 5000 saat çalışan bir pompanın ömür boyu maliyetinin %85‘i tükettiği elektrikten kaynaklanmaktadır. Tesisatlarda kullanılan pompaların gücünü, yani debi ve basıncını, tesisatı o anki gereksinimine uygun olarak ayarlayabilmesi gerekmektedir. Bu nedenle pompa sistemlerinde yapılacak iyileştirmeler ile büyük oranda elektrik tasarrufu sağlanır, pompa ile diğer ekipmanların işletim ömrü uzar ve ömür boyu maliyeti düşer.

Aydınlatma sistemleri;

Enerji verimliliği yüksek ve kullanım alanına uygun armatür seçimi, aydınlatma kontrol sistemleri ( dimmer, hareket sensörleri, fotosel, zaman saatleri, vb. ) uygulamaları ile elektrik enerjisinden tasarruf sağlanır.

Hizmetler:

  • Hizmet verilen endüstriyel işletmede, yapı sistemleri, enerji sistemleri ve kullanım alışkanlıklarından dolayı oluşan enerjinin verimsiz kullanımına yönelik enerji tasarruf odaklarını tespit edilecektir.
  • Enerjinin nerede, ne zaman ve nasıl kullanıldığıyla ilgili gerekli veriler toplanıp, analizi yapılarak, enerji tüketimi ve maliyetleri izlenecek, raporlar üretilecektir.
  • Endüstriyel işletmelerde özgül enerji tüketimini, mal üretimi ile enerji tüketimi ilişkisini, enerji maliyetlerini, işletmenin enerji yoğunluğunu izleyerek, bunları iyileştirici öneriler hazırlanacaktır.
  • Hizmet verilen endüstriyel işletmede, enerji kullanan ekipmanların ve araçların teknik özelliklerine, işletme ve bakım usullerine vakıf olmak, bunlardaki enerji kayıplarının ve verimsizliklerin nasıl oluşabileceğini, nasıl önlenebileceğini, nasıl ölçülebileceğini ve ölçümlerin nasıl yorumlanacaktır.
  • Hizmet verilen endüstriyel işletmede, enerji kullanan ekipman ve makinelerde 5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanunu ile Enerjinin ve Enerji Kaynaklarının Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmelik kapsamında belirtilen ölçüm cihazları ile ölçümler yapılacaktır.
  • Yapılan ölçümler neticesinde 5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanunu ile Enerjinin ve Enerji Kaynaklarının Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmelik kapsamında belirtilen formata uygun olarak Detaylı Enerji Etüt Raporu hazırlanarak yönetim onayına sunulacaktır.