Enerji Kimlik Belgesi Düzenlenmesi

Enerji Kimlik Belgesi, enerji kimlik belgesi vermeye yetkili kuruluş tarafından hazırlanır ve ilgili idareye sunulur. Bu belge, yeni binalar için yapı kullanma izin belgesinin ayrılmaz bir parçasıdır. Binalar veya bağımsız bölümlere ilişkin alım, satım ve kiraya verme ile ilgili iş ve işlemlerde enerji kimlik belgesi düzenlenmiş olması şartı aranır. Binanın veya bağımsız bölümün satılması veya kiraya verilmesi safhasında, mal sahibi enerji kimlik belgesinin bir suretini alıcıya veya kiracıya verir.

Enerji kimlik belgesi BEP-TR kullanılmak suretiyle düzenlenir. BEP-TR’ye erişim yetkisi, enerji kimlik belgesi düzenlemeye yetkili kuruluşlara verilir. Ancak, bu yetki, enerji kimlik belgesi düzenlemeye yetkili kuruluş adına, düzenlenen eğitimlere katılmak suretiyle enerji kimlik belgesi düzenlemek üzere Bakanlık tarafından sertifikalandırılan gerçek kişiler tarafından kullanır.

BEP-TR yöntemine göre enerji kimlik belgesi alacak olan yeni binalar D sınıfı ve daha fazla enerji tüketimine ve CO2 salımına sahip olamaz.

Yeni BEP-TR 2 NEDİR?

02.11.2017 tarihinden itibaren Enerji Kimlik Belgesi düzenlenmesi ile ilgili yeni sistem olan BEP-TR 2 Sistemine geçilmiştir.

Bu tarihten itibaren artık yeni EKBler BEP-TR 2 sistemi üzerinden düzenlenecektir.

Firmamız yeni Enerji Kimlik Belgelerini düzenlemeye başlamıştır. Yeni sistemden ilk belgeler firmamız tarafından düzenlenmiştir.

BEP-TR 2. Versiyonun Avantajları;

 

Uygulama web üzerinden değil, masaüstüne indirilebilen bir paket program üzerinden çalışmaktadır.

BEP TR 1 ‘de binanın geometrik şekli belli kalıplara uyarlanmak zorunda. BEP TR 2  cad tabanlı bir program ve çizim konusunda daha esnek.

 Isı pompalarının kullanımı fotovoltaik sistemleri, mekanik havalandırma sistemleri (hem ısıtma, hem soğutma), kojenerasyon sistemleri hesaplama metodolojisine dahil edilmiştir.

Bu maddelerin dışında da değişiklikler eklemek mümkün fakat en önemli farklılıklar bunlar görünüyor.

Eski ve yeni program arasında temel hesap mantığı yönünden çok fazla farklılık olmamasına karşın yapılan değişiklikler bilgi girişleri kısmındadır.

BEP-TR Nedir?

– BEP-TR ulusal hesaplama yönteminin yazılımıdır.

– İnternet tabanlı bir yazılımdır. Girilen bilgiler bakanlık kontrolünde olan merkezi veritabanında depolanır. Böylece Türkiye’deki binalar ile ilgili ayrıntılı bir takip sistemi ve veritabanı oluşturulmaktadır.

– BEP-TR yalnızca kayıtlı kullanıcılar tarafından kullanılabilir.

– Sistemin kayıtlı kullanıcıları; bakanlık, yerel yönetimler, Enerji Verimliliği Danışmanlık Şirketleri ve EKB Uzmanlarıdır.

BEP-TR nasıl kullanılır?

– Bakanlık sistemdeki bütün kullanıcıları ve işlemleri tanımlar, kontrol eder, denetler, gerekli görüldüğünde müdahale eder.

– Bakanlık eğitimini tamamlamış ve sınavdan başarılı olmuş kişilere (EKB Uzmanlarına), kişiye özgü kullanıcı adı ve şifre verir.

– Uzmanlar şifreleri ile giriş yaptıkları yazılım programında binaya ait bilgilerin girişini yapar.

– Girilen bilgiler tamamlandığında dosya merkezi veritabanına gönderilir ve hesaplama yapılır.

EKB Uzmanı Eğitimleri

Bünyesinde bakanlıkça verilen Enerji Kimlik Belgesi Uzmanı Eğiticisi yetki belgesine sahip mühendis veya mimar bulunduran ve Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü’nden binalarda Enerji Verimliliği Danışmanlık Şirketi veya kurumsal yetki belgesi almış üniversiteler, meslek odaları, ve diğer kurum ve kuruluşlar Eğitici kuruluşlardır.

Eğitimler, bu kuruluşlarca yapılır. Yapılan eğitimler sonunda Bakanlık tarafından yapılacak veya yaptırılacak sınavda yüz üzerinden en az yetmiş puan alanlara enerji kimlik belgesi düzenlemek üzere yetki belgesi verilir.

Yeni Binalarda Enerji Kimlik belgesi Düzenlenmesi

Bünyesinde enerji kimlik belgesi düzenlemek üzere yetki belgesi almış olan ve meslek odalarından alınmış Serbest Müşavir Mühendis belgesine sahip olan mühendis veya mimar bulunduran tüzel kişiler, yeni yapılacak olan binalara Enerji Kimlik Belgesi vermeye yetkili kuruluş sayılır.

Mevcut Binalarda Enerji Kimlik Belgesi Düzenlenmesi

Bünyesinde enerji kimlik belgesi düzenlemek üzere yetki belgesi almış mühendis veya mimar bulunduran Enerji Verimlilik Danışmanlık Şirketleri, mevcut binalara Enerji Kimlik Belgesi Vermeye yetkili kuruluş sayılır.

Enerji Kimlik Belgesinde bulunması gereken bilgiler

Enerji Kimlik Belgesinde, binanın enerji ihtiyacı, yalıtım özellikleri, ısıtma ve/veya soğutma sistemlerinin verimi/etkinliği ve binanın enerji tüketim sınıflandırması ile ilgili bilgilerle birlikte;

a) Bina ile ilgili genel bilgiler,

b) Düzenleme ve düzenleyen bilgileri,

c) Binanın kullanım alanı (m2),

d) Binanın kullanım amacı,

e) Binanın ısıtılması, soğutulması, iklimlendirmesi, havalandırması ve sıhhi sıcak su temini için kullanılan enerjinin miktarı (kWh/yıl),

f) Tüketilen her bir enerji türüne göre yıllık birincil enerji miktarı (kWh/yıl),

g) Binaların kullanım alanı başına düşen yıllık birincil enerji tüketiminin, A ile G arasında değişen bir referans ölçeğine göre sınıflandırılması,

h) Nihai enerji tüketiminin oluşturduğu sera gazlarının kullanım alanı başına yıllık miktarı (kg CO2/m2-yıl),

ı) Binaların kullanım alanı başına düşen yıllık seragazı salımının, A ile G arasında değişen bir referans ölçeğine göre sınıflandırılması (kg CO2/m2-yıl),

i) Binanın aydınlatma enerjisi tüketim değeri,

j) Birincil enerji tüketimine göre, enerji sınıfı,

k) Nihai enerji tüketimine göre, CO2 salımı sınıfı

l) Binanın yenilenebilir enerji kullanım oranı gösterilir.

EKB geçerlilik süresi

Enerji Kimlik Belgesi düzenleme tarihinden itibaren 10 yıl süre ile geçerlidir.